Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

Belgenin Sisteme Eklenme Tarihi : 07.12.2017 10:24
Belgenin Güncellenme Tarihi : 07.06.2018 15:43

FAYDABUL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi ile Websitesi’nde yer alan diğer kural ve sözleşmeler, merkezi “Çarşı Mah. Tabakhane Sok. No:3 Kat:2 Ortahisar/TRABZON” adresinde bulunan “Faydata Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş.” (Faydabul.com) ile Üye arasında Üye’nin www.faydabul.com Websitesi’nde sunulan Hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

2. TANIMLAR

İşbu sözleşme metni ve ekleri içerisindeki;

a)Arz Oluşturan: Talep Oluşturan olarak üyeliği bulunan gerçek veya tüzel kişinin kiralama veya satış girişinde bulunmasını,

b)Faydabul.com: Faydata Bilgi Teknolojileri ve Ticaret Anonim Şirketini,

c)Faydabul Cüzdan: Hizmet Veren sekmesinde kişinin Faydabul kredisinin görüntülendiği Websitesi içi ödeme aracını,

ç)Faydabul Kredisi: Hizmet Veren’in ön Ödemeli Sistem aracılığıyla satın alabileceği ve Hizmet Talebi’ne yanıt verebilmek için kullanmak zorunda olduğu Websitesi kapsamında kullanılan ödeme birimini,

d)Gizlilik Politikası: Üyelerin Websitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Websitesi üzerinden erişilebilen metni,

e)Hizmet Veren: Hizmet sağlama amacıyla Websitesi’ne üye olan, Websitesi’nden işbu sözleşmede ve eklerinde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan, ticari faaliyet gösterdiği doğrulanmış olan, hukuken çekişmesiz olarak her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal veya hizmetleri satışa arz eden şahıs veya tüzel kişiyi,

f)Hizmet Talebi: Talep Oluşturan tarafından, bir veya daha fazla Hizmet Veren’den Teklif istemek amacıyla Websitesi üzerinden oluşturulan tanımlayıcı alışveriş, hizmet veya iş isteğini,

g)İş Ortaklığı: Faydabul.com’a üye kazandıracak web sitesi ve sosyal medya grubu yöneticilerini ifade eder.

ğ)Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

h)Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesini,

ı)Kullanıcı: Herhangi bir sebeple Websitesi veya mobil uygulamayı kullanan kişileri,

i)Meslek Profili: Hizmet Veren’in Talep Oluşturan’a sunabileceği belli bir mal veya hizmetin tanıtımı,

j)Ön Ödemeli Sistem: Hizmet Veren’in Faydabul Kredisi satın alırken kullandığı, çalışma şeklinin ve koşullarını Faydabul.com’un belirlediği ödeme platformunu,

k)Sınırlı Sayıda Geri Dönüş: Talep oluşturan kişilerin taleplerine geri dönecek Hizmet Veren sayısının sınırlı olarak belirlenmesini,

l)Sözleşme: İşbu Kullanıcı sözleşmesini ve ayrılmaz nitelikteki Eklerini,

m)Talep Oluşturan: Websitesi üzerinden Hizmet Talebi gönderen gerçek veya tüzel kişi Üyeyi,

n)Teklif: Bir Hizmet Veren’in Hizmet Talebine yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini,

o)Üye: Faydabul.com ile yaptığı işbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Websitesi’nde hizmet vermek veya hizmet talebi oluşturmak için kullanıcı adı ve şifre alarak üye kaydı oluşturan kişiyi,

ö)Websitesi: www.faydabul.com internet sitesini ifade eder.

3. ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİN KONUSU ve KAPSAMI

3.1. Bu Sözleşme, herhangi bir Kullanıcı'nın, Websitesi'ni kullanmasına ilişkin yasal olarak bağlayıcı koşulları belirten elektronik bir sözleşmedir. Websitesi üzerinden bir Hizmet Talebi göndermekle ya da bir Meslek Profil oluşturmakla, Websitesi'ne kayıt olan ya da olmayan herkes bu Sözleşme'nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız onayladığını kabul ve koşullarına tabi olmayı taahhüt eder. Website’si için düzenlenen şart, sözleşme, ek ve hükümler Faydabul.com’un geliştirdiği mobil uygulamalar için de geçerlidir.

3.2. Faydabul.com işbu Sözleşme'yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Faydabul.com herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi'nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi'nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi'nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına bağlı olacaktır. İşbu Sözleşme, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

3.3 Websitesi yalnızca, Hizmet Veren Üye’ler ile Hizmet Talep Eden Üye’leri bir araya getirmek için kurulmuştur. Faydabul.com ile Hizmet Veren Üye arasında herhangi bir; istihdam, yarı zamanlı istihdam, danışmanlık, yüklenicilik, ortak girişim, acentelik veya komisyon ilişkisi bulunmamaktadır.

4. ÜYELİK ŞARTLARI

4.1 Websitesi’nde kullanıcı ve üye olmak ücretsizdir. Sadece Üye’ler Hizmet Talebi gönderebilir ve meslek profili oluşturabilirler. Üye, üyelik haklarını, üyelik adı ve şifresini başkalarına devredemez. Üye, üyelik adı ve şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetli kullanılmasından doğrudan doğruya sorumludur. Faydabul.com kötüye kullanım sebebi ile ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Kullanıcı’ya aynen rücu hakkına sahiptir.

4.2 Websitesi’ne üye olabilmek için reşit olmak ve “Faydabul.com” tarafından işbu üyelik sözleşmesi kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olması gerekmektedir.

4.3. Faydabul.com herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan; tazminat, ceza ve sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilir, Üye’nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir.

5. ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Üye, Websitesi’nde belirtilen kurallara, yürürlükteki tüm mevzuata ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, işbu Üyelik Sözleşmesi hükümleri ile Websitesi’ndeki diğer tüm şartları ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir. Üye’nin işbu sözleşmeye uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü idari, hukuki ve cezai sorumluluk bizzat Üye’ye aittir. Üye’nin işbu Sözleşme koşullarına ve hukuk kurallarına uymaması sebebi ile üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Faydabul.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.2 Sadece Üye olan Kullanıcı işbu sözleşme koşulları uyarınca Websitesi üzerinden bir hizmet verebilir ve hizmet talebi oluşturabilir.

5.3 Üye, Websitesi dahilinde kendisi tarafından verilen bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir.

5.4 Hizmet veren, kendisi tarafından verilen bilgi ve içeriklerin Websitesi üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir.

5.5 Faydabul.com, Üye tarafından Faydabul.com’a iletilen veya üye tarafından Websitesi üzerinden yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

5.6 Üye, Faydabul.com ile paylaşmış olduğu kimlik ve iletişim bilgilerinin, Faydabul.com tarafından işbu sözleşme kapsamında Hizmet Veren ilgili kişilerle paylaşılmasına peşinen muvafakat eder.

5.7 Hizmet talep eden, talep ettiği hizmet ile ilgili bilgileri doğru ve açık biçimde bildirmeli, talep edilen hizmetin; yer, zaman, nitelik ve niceliğini, üyelik bilgilerinin paylaşılmasını istediği Hizmet Veren üye sayısı ve sair konularda açıklama yapmalıdır.

5.8 Faydabul.com Üye’nin hizmet talebini kendi denetiminden geçirdikten sonra uygun görmesi halinde Hizmet Veren Üye’lere iletilmesini sağlar. Hizmet Talebi, doğru ve gerçek olmalıdır. Faydabul.com, aşağıda belirtilen niteliklere uygun bulunmayan talepleri Hizmet Veren Üye’lere göndermez. Websitesi üzerinden verilen Hizmet Talebi;

  1. Yanıltıcı olmamalı,
  2. Herhangi bir üçüncü kişinin; telif hakları, marka, patent, ticari sır veya diğer mülkiyet haklarını ihlal etmemeli,
  3. Yayın, reklam ya da gizlilik kurallarını ihlal etmemeli,
  4. Hiçbir kanun ve sair mevzuatı ihlal etmemeli, kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı olmamalı,
  5. Onur kırıcı, iftira içeren, tehdit veya taciz edici nitelikte olmamalı,
  6. Irkçı, nefret söylemi içeren, kişilik haklarına saldırı niteliğinde olmamalı,
  7. Müstehcen olmamalı ve çocuk pornografisi içermemeli,
  8. Virüs, Truva atı, Solucan, Saatli Bomba, Cancelbot veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi, kopyalamayı, değişiklik yapmayı, engellemeyi, ele geçirmeyi amaçlayan bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermemelidir.

Aksi bir durumda Üye’nin, Üye’lik hakkı sonlandırılır, gerekirse durum resmi makamlara bildirilir.

5.9 Hizmet Talep Eden Üye, Hizmet Veren Üye’ler hakkında araştırmayı kendileri yapmakla yükümlüdür. Faydabul.com, Hizmet Veren ile Hizmet Talep Eden Üye’ler arasında uyum olacağını, Hizmet Talep Eden Üye’nin bölgesinde, Üye’nin talebine uygun Hizmet Veren’in bulunacağını garanti etmemektedir. Faydabul.com, Websitesi üzerinden Üye’lere verilen bilginin; doğru, hatasız veya güncel olduğunu taahhüt etmemektedir.

5.10 Hizmet Veren Üye’nin iletişim talebinin kabul edilmesi ve anlaşılması Talep Oluşturan Üye’nin kendi tercihi ve inisiyatifindedir. Faydabul.com herhangi bir Hizmet Veren Üye’nin hizmetlerini tasdik ve tavsiye etmediği gibi, Hizmet Veren’in çalışma performansını, hizmet sonucunu ve kalitesini garanti etmez. Üye üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili Faydabul.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmetin satıcı/sağlayıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten Faydabul.com’u ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.11 Üye, hukuka uygun amaçlarla Websitesi üzerinde işlem yapabilir. Üye’nin Websitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Üye, Faydabul.com’un ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına, kişisel verilerine tecavüz teşkil edecek nitelikteki Websitesi dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka bir veri tabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde Websitesi’ne yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.12 Kullanıcı’ların sözleşmenin kapsamı dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak bilgilere ulaşılmaya çalışılması, bu bilgilerin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması ve benzer fiillerin işlenmesine Faydabul.com tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; Faydabul.com gerekli talep, dava ve takip hakları saklı tutmaktadır.

5.13 Hizmet Veren, Meslek Profili’ni eksiksiz, açık ve doğru olarak doldurmalıdır. Hizmet Veren, Talep Oluşturan’ın kendisinden istemesi halinde; Meslek Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli ise lisans, nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, ehliyet diploma ve sair evrakları Talep Oluşturan ile amacına uygun şekilde paylaşmayı kabul eder. Meslek Profili’nin hatalı, yanlış veya eksik doldurulmasından, Talep Oluşturan’ın paylaştığı belgelerin geçerliliği, doğruluğu veya paylaşılıp paylaşılmamasından dolayı Faydabul.com’un cezai veya hukuki sorumluluğu bulunmadığını Üye’ler kabul ve taahhüt eder.

5.14 Hizmet Veren, kendisine gönderilen bir Hizmet Talebi için Websitesi üzerinden teklif vererek, Hizmet Talebi’nde belirtilen hizmeti Teklif’te belirtilen fiyat üzerinden yapmayı teklif edebilecektir.

5.15 Hizmet Veren, teklif verebilmek için ihtiyaç duyduğu Üye’ye ait iletişim bilgilerine ancak Ön Ödemeli Sistem ile satın almış olduğu Faydabul Kredileri’ni kullanarak ulaşabilir.

5.16 Hizmet Veren, Faydabul Kredisi karşılığında Faydabul.com tarafından verilen iletişim bilgilerini kullanarak Hizmet Talep Oluşturan Üye’ye, bu Üye’nin profilinde belirttiği sms, e-mail, çağrı vb. bir şekilde ulaşabilir. Tarafların iletişim kurması ve anlaşma sağlanması konusunda Faydabul.com’un herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü yoktur. Hizmet Veren, üzerinde anlaşılan hizmetin sonucu, kalitesi ve Hizmet Talep Eden’in memnuniyetinden münhasıran sorumludur.

6. FAYDABUL.COM’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1 Faydabul.com Websitesi’nin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını, Websitesi veya üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez.

6.2 Faydabul.com Websitesi üzerinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.

6.3 Faydabul.com, Websitesi’nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

6.4 Faydabul.com, kendisine ait bilgi ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu üye bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve/veya bu bilgilerin kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

6.5 Faydabul.com, işbu Üyelik Sözleşmesi’nde bahsi geçen hizmetleri, ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi, işletmeyi taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; Faydabul.com her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını geçici bir süre askıya alabilir, durdurabilir veya son verebilir. Üye’ler Faydabul.com’dan sistemin durdurulması veya askıya alınması nedeniyle herhangi bir talepte bulunmayacaklardır.

6.6 Faydabul.com, Üye tarafından Faydabul.com’a iletilen veya Websitesi üzerinden Üye tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

6.7 Faydabul.com Websitesi’nde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Üye’lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Üye’ler de dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanma yetkisini saklı tutmaktadır.

6.8 Üye’ler, Faydabul.com’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde Faydabul.com yapabilir. Faydabul.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Üye’ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’lere  aittir.

6.9 Faydabul.com, Websitesi’nin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, Üyelik Sözleşmesi koşullarına, kişisel verilerin korunmasına genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Faydabul.com bu mesaj ve içeriği giren Üye’nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

6.10 Faydabul.com’un, Faydabul.com’un çalışanlarının ve yöneticilerinin, Websitesi’nde Hizmet Veren ve Hizmet Talep Eden Üye’ler tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır.

6.11 Faydabul.com, Websitesi ya da Websitesi’nin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Websitesi kullanıcıların, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarından doğacak her türlü sorumluluğu reddeder.

6.12 Faydabul.com, Websitesi’nin kullanımı ile ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı maddi-manevi sorumluluk kabul etmemektedir. Faydabul, tarafların iletişim kurması, anlaşması, üzerinde anlaşılan hizmetin sonucu, kalitesi ve Hizmet Talep Eden’in memnuniyeti konusunda herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bundan ve Websitesi’nin kullanımından doğan diğer hususlarda sorumluluk münhasıran zarara sebep olan Kullanıcı’ya aittir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

7.1 Faydabul.com, Üye’nin Websitesi’nden yararlanabilmesi için Websitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dâhil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Faydabul.com, Üye’nin sağladığı kişisel verileri Website’nde yer alan Gizlilik Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, Websitesi’ni kullanarak veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikası’nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir.

7.2. Üye tarafından Websitesi’ne beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Websitesi’nin işletilmesi için gereken uygulamalarının yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim istatiksel çalışmalar yapılması amacıyla Faydabul.com tarafından Gizlilik Politikası’na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. kişilerle paylaşılabilir.

7.3. Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin Faydabul.com tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Faydabul.com söz konusu kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca güvenli bir şekilde saklanmasını yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.

7.4. Üye, kişisel verileri üzerinde 6698 sayılı Kanun m.11 hükmünde belirtilen haklarını kullanma, bu verilerde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir. 6698 sayılı Kanun kapsamında üye, soru veya taleplerini bilgi@faydabul.com elektronik mail adresine ya da işbu Sözleşme’de belirtilen şirket adresine iletebilir.

7.5. İşbu sözleşmenin eki mahiyetinde olan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikasına ilişkin ayrıntılı düzenlemeye WebSitesi’nin ana sayfası üzerinden ulaşılır ve Üye’ler her zaman inceleyebilir. 

8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1. Faydabul.com markası ve logosu, Faydabul.com mobil uygulamasının ve Websitesi'nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Faydabul.com tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Faydabul.com’un mülkiyetindedir.

8.2 Üye, Faydabul.com’un veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, Faydabul.com mobil uygulamasının veya Websitesi'nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya Faydabul.com’un fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Faydabul.com’un ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

9. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

9.1 Faydabul.com, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Websitesi'nde yer alan Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Websitesi'nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir.

9.2 İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Websitesi'nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

10. MÜCBİR SEBEPLER

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, Olağanüstü hal, Sıkıyönetim, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Faydabul.com’un kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ve sair mücbir sebepler Faydabul.com işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Faydabul.com’un ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

11. DELİL SÖZLEŞMESİ

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Faydabul.com’un resmi defter ve ticari kayıtları ile Faydabul.com’un veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

12. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Trabzon Merkez Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

13. YÜRÜRLÜK

İşbu Üyelik Sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesi’yle atıfta bulunulan ve Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası olan ekler ile Websitesi’nde yer alan kurallar ve şartlar, Üye’nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.