Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi


FAYDABUL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) “Çarşı Mah. Tabakhane Sok. No: 3 Kat: 2 Ortahisar / TRABZON” adresinde mukim FAYDATA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. (Bundan böyle kısaca "FAYDATA" olarak anılacaktır) ile www.faydabul.com portalına üye olmaya elektronik olarak onay veren "Üye" arasında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

MADDE 2 - TANIMLAMALAR

İşbu sözleşme metni içerisinde;

a) "Faydabul.com" Faydata Bilgi Teknolojileri Pazarlama VE Ticaret A.Ş.'yi,

b) "Web Sitesi " faydabul.com internet sitesini,

c) "Kullanıcı" Herhangi bir sebeple Web Sitesi'ni kullanan kişileri,

d) "Üye" Web Sitesi'nde kullanıcı adı ve şifre vererek üye kaydı oluşturan Kullanıcı'yı,

e) "Tüketici" www.faydabul.com portalına üye olan ve Portal dâhilinde sunulan hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde kurumsal üyelerden mal veya hizmet alımı yapmak amacıyla yararlanan gerçek veya tüzel kişileri,

f) " Kurumsal Üye" www.faydabul.com portalına üye olan ve Portal dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan, ticari faaliyet gösterdiği doğrulanmış olan, hukuken çekişmesiz olarak her türlü tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri Tüketici’ye yönelik olarak satışa arz eden şahıs firmaları ile tüzel kişileri,

g) "Meslek Profili" Bir Kurumsal Üye'nin Web Sitesi üzerinde Tüketici'ye sunabileceği belli bir alışveriş veya hizmetin tanıtımını,

h) "Hizmet Talebi" Tüketici tarafından, bir veya daha fazla Kurumsal Üye'den Teklif istemek amacıyla Web Sitesi üzerinde yayınlanan tanımlayıcı alışveriş, hizmet veya iş isteğini,

i) "Teklif" Bir Kurumsal Üye'nin, Tüketici'nin gönderdiği Hizmet Talebine yanıt olarak gönderdiği, hizmetleri belli bir meblağ karşılığında sağlama teklifini,

j) "Faydabul Kredisi" Kurumsal Üye’nin, Ön Ödemeli Sistem’i aracılığıyla satın alabileceği ve Tüketici’nin Hizmet Talebi’ne yanıt verebilmek için kullanmak zorunda olduğu Web Sitesi kapsamında kullanılan ödeme birimi.

k) "Ön Ödemeli Sistem" Kurumsal Üye’nin Faydabul Kredisi satın alırken kullandığı, çalışma şeklini ve koşullarını Faydabul.com’un belirlediği ödeme platformu.

l) "Sözleşme" İşbu Kullanıcı Sözleşmesini ifade eder.

m) “İş Ortaklığı” Faydata’ya üye kazandıracak web sitesi ve sosyal medya grubu yöneticilerini ifade eder.

n) “Arz” bireysel üyenin kiralama veya satış talebinde bulunmasını ifade eder.

MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

 • Bu Sözleşme, herhangi bir Kullanıcı'nın Web Sitesi'ni kullanmasına ilişkin yasal olarak bağlayıcı koşulları belirten elektronik bir sözleşmedir. Web Sitesi üzerinden bir Hizmet Talebi göndermekle ya da bir Meslek Profil oluşturmakla, Web Sitesi'ne kayıt olan ya da olmayan herkes bu Sözleşme'nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız onayladığını kabul ve koşullarına tabi olmayı taahhüt eder. Faydabul.com işbu sözleşme'yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Faydabul.com herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile Web Sitesi'nde yayınlayacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel Sözleşme, Web Sitesi'nde yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve Web Sitesi'nin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Sözleşme şartlarına bağlı olacaktır. İşbu Sözleşme, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.


 

MADDE 4 - TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. FAYDABUL.COM HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Faydabul.com, Kurumsal Üye ve Tüketici'ye ilişkin hizmet, ürün ve sipariş bilgilerinin, kendisine bildirilmiş olan içeriğe uygun olarak, veri tabanında saklamakla yükümlüdür. Ancak Kullanıcı, Web Sitesi'nin kullanımından veya bir arıza sonucu kullanım dışı kalmasından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Faydabul.com’dan tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.

Bu işlem aşağıdaki koşullarda gerçekleşecektir,

4.1.1. Ücretsiz Kullanıcı ve Üye Olma

 • Kullanıcı ve Üye olmak için bir bedel ödeme yükümlülüğü yoktur. Sadece Üye’ler Hizmet Talebi gönderebilir ve Meslek Profili oluşturabilirler. Kullanıcı kullanım haklarını, Kullanıcı adı ve şifresini başkalarına devredemez. Kullanıcı adı ve şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Kullanıcı sorumludur. Faydabul.com bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için Kullanıcı'ya aynen rücu hakkına sahiptir.

 • Faydabul.com'un Kullanıcı'yı üye olarak tutma zorunluluğu yoktur. Bir başka ifade ile Faydabul.com üye'yi hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın Web Sitesi'ni kullanmaktan men edebilir. Bu konuda kullanıcı'nın tazminat talebi olmadığı konusunda mutabakata varmış olduğu kabul edilir.

4.2. TÜKETİCİLERİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.2.1.Hizmet Talebi

 • Sadece Üye olan Kullanıcı, yani Tüketici, işbu sözleşme koşulları uyarınca bir hizmet talebi sunabilir. Tüketici, Hizmet Talebi sunabilmek için en az 18 yaşında olmalıdır. Tüketici, geçerli bir Hizmet Talebi sunmak için gerekli bilgileri (ne istediklerini, nasıl istediklerini, ne zaman yapılmasını istedikleri, nerede yapılmasını istedikleri, kendisine ulaşacak kurumsal üye sayısında sınırlama isteyip istemediğini gibi) eksiksiz ve açık olarak vermelidir.

 • Faydabul.com Tüketici'nin Hizmet Talebi'ni kendi denetiminden geçirdikten sonra uygun görmesi halinde Kurumsal Üyelere iletilmesini sağlar. Hizmet Talebi'nin tanımı gerçek ve doğru olmalıdır. Web Sitesi üzerinden verilen her türlü Hizmet Talebi;

(a) yanıltıcı olmayacak,

(b) herhangi bir üçüncü şahsın, telif hakları, patent, marka, ticari sır veya diğer mülkiyet haklarını, yayın, reklam ya da gizlilik haklarını ihlal etmeyecek,

(c) hiçbir kanun, tüzük, talimat veya yönetmeliği (ihracat denetimi, Tüketici koruma, haksız rekabet, ayrımcılık yasağı veya yanıltıcı reklama ilişkin olanlar dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ihlal etmeyecek,

(d) onur kırıcı, iftiracı, yasalara aykırı şekilde tehditkâr veya taciz edici nitelikte olmayacak,

(e) müstehcen olmayacak veya çocuk pornografisi içermeyecek,

(f) virüs, Truva atı, solucan, saatli bomba, cancelbot veya herhangi bir sistem, veri veya kişisel bilgiye zarar vermeyi amaçlayan, zarar veren, gizlice engelleyen veya ele geçiren diğer bilgisayar programcılığı uygulamalarını içermeyecektir.

 • Faydabul.com hizmet talebi ve Kurumsal Üye arasında uyum olacağını veya Tüketici'nin bölgesinde, Tüketici'nin işini istenen zamanda ve yerde yapmaya muktedir Kurumsal Üye bulacağını ya da bulunduracağını garanti etmez ve edemez. Tüketiciler Kurumsal Üye hakkında gerekli araştırmayı kendileri yapmalıdırlar. Faydabul.com Tüketici'ye ulusal, yerel veya diğer resmi dairelerden ya da üçüncü şahıslardan gelen bilginin doğru, hatasız veya güncel olduğunu ya da Tüketici'nin söz konusu bilgiyi kontrol ettiği tarihte güncellenmiş olduğunu beyan veya taahhüt etmemektedir.

 • Tüketici, Faydabul.com ile paylaşmış olduğu iletişim ve kimlik bilgilerinin, sunmuş olduğu Hizmet Talebi’ne teklif verme koşullarını yerine getiren Kurumsal Üye’lere gönderilmesine peşinen muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder.

4.2.2. Garanti veya Onay Verilmemesi

 • Faydabul.com herhangi bir Kurumsal Üye'nin hizmetlerini tasdik veya tavsiye etmez. Bir Kurumsal Üye’nin iletişim talebini kabul etmek veya anlaşmaya varmak tamamen Tüketici'nin inisiyatifindedir. Faydabul.com Kurumsal Üye'nin çalışma performansını ya da verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez.

4.3. KURUMSAL ÜYE'NİN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.3.1. Meslek Profili Oluşturma

 • Kullanıcı Meslek Profili oluşturarak Kurumsal Üye olabilir. Meslek Profili eksiksiz ve açık olarak doldurulmalıdır. Meslek Profili ile ilgili hizmetleri vermek için gerekli lisansa (varsa) ve nitelik, deneyim ve kabiliyete sahip olduğunu kanıtlayacak ek belge, lisans, ehliyet, diploma gibi evrakların da girişi yapılmalıdır. Meslek Profili oluşturabilmek ve Kurumsal Üye olmak için en az 18 yaşında ve temyiz kudretine sahip olmak gerekmektedir. Kurumsal Üye tarafından belirtilen bilgi veya beyanatların doğruluğunu Kurumsal Üye kayıtsız şartsız taahhüt eder. Bu bilgi veya beyanatların doğruluğunun sorumluluğu Kurumsal Üye'ye aittir.


 

4.3.2. Ücretlendirme

 • Faydabul.com, işbu sözleşme kapsamında belirtilen Faydabul Kredisi ile ilgili ücret ve ödeme koşullarını Web Sitesi’nin ilgili bölümlerinde ilan edecektir.

 • Faydabul.com ücret tarifelerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 • Web Sitesi’nde aksi belirtilmediği sürece bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

 • Faydabul.com, Faydabul Kredisi’ne ilişkin öngördüğü ücretleri, Ön Ödeme Sistemi aracılığıyla çeşitli biçimlerle (kredi kartı, banka havalesi, EFT vb.) tahsil edebilir.

4.3.3. Teklif

 • Kurumsal Üye, kendisine gönderilen bir Hizmet Talebi için Web Sitesi üzerinden Teklif vererek, Hizmet Talebi'nde belirtilen hizmeti Teklif'te belirtilen fiyat üzerinden yapmayı teklif edebilecektir.

 • Kurumsal Üye, teklif verebilmek için ihtiyaç duyduğu Tüketici’ye ait iletişim bilgilerine, ancak Ön Ödeme Sistemi kapsamında satın almış olduğu Faydabul Kredi’lerini kullanarak ulaşabilir.

 • Kurumsal Üye, Faydabul.com tarafından kendisine verilen iletişim bilgilerini kullanarak Tüketiciye dilediği şekilde ulaşabilir. Bu aşamadan sonra Faydabul.com’un herhangi bir sorumluluğu veya yükümlülüğü yoktur. Faydabul.com Tüketici ile Kurumsal Üye arasında anlaşma sağlanacağını taahhüt etmez.

 • Kurumsal Üye, Tüketiciyi yanıltmaktan yasaklı olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.


 

4.3.4. Hizmet Sorumluluğu

 • Teklif verilerek üzerinde anlaşılan bir hizmetin tüm sorumluluğu Kurumsal Üye'nindir ve Faydabul.com’un hiçbir sorumluluğu yoktur. Kurumsal Üye, Tüketici için verdiği her türlü hizmette, müşteri hizmetinden ve müşteri memnuniyetinden münhasıran sorumlu olduğunu beyan eder.

4.3.5. Kurumsal Üye ile İlişki

 • Web Sitesi sadece Kurumsal Üye ve Tüketicileri bir araya getirmek amacıyla kurulmuştur.

 • Faydabul.com ile Kurumsal Üye arasında (a) istihdam, (b) yarı zamanlı istihdam, (c) danışmanlık, (d) yüklenicilik, (e) ortak girişim veya (f) acentelik ilişkisi bulunmamaktadır.


 

4.4. TÜM KULLANICILARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.4.1. Taahhüt Verilmemesi

 • Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği ölçüde,

 1. Faydabul.com Web Sitesinin hatasız, kesintisiz ve güvenli olacağını ya da Web Sitesinin ya da üzerindeki herhangi bir içerik, arama veya bağlantının kullanımının belirli sonuçlar sağlayacağını taahhüt etmez,

 2. Web Sitesi ve içeriği, "olduğu gibi" ve "kullanılabilir olduğu sürece" koşulları çerçevesinde verilmektedir. Faydabul.com, Web Sitesinden indirilen herhangi bir dosyanın virüs ya da diğer kirli ya da bozucu özellikler taşımayacağını garanti edemez.


 

4.4.2. Sorumluluk Sınırlamaları

 • Yürürlükteki kanunlar uyarınca yasal olarak müsaade edildiği sürece, Faydabul.com, web sitesi ya da web sitesinin kullanımıyla ilgili olarak, herhangi bir üçüncü şahsın, Web Sitesi kullanıcılarının, reklam verenlerin ve/veya sponsorların fiil, ihmal ve davranışlarına ilişkin tüm sorumluluğu reddeder.

 • Faydabul.com, Web Sitesi'nin işletiminden veya koşullarının uygulanmasından doğan hiçbir veri kaybından sorumlu değildir.

 • Faydabul.com, kendisine ait bilgisayar ağına ve bu ağdaki mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu Kullanıcı bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

 • Faydabul.com başka birisinin Web Sitesi'nin kullanımı ile ilgili davranışı sonucunda ortaya çıkan, bedensel zarar, duygusal rahatsızlık gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, dolaylı veya dolaysız, genel, özel, tazmin edici, sonuçsal ve/veya arızi her türlü zararı ve/veya bir Kurumsal Üye'nin verdiği hizmetlerden veya bir Tüketici'nin verilen hizmet karşılığında Kurumsal Üye'ye ödeme yapmamasından doğan diğer her türlü zararı reddeder.


 

4.4.3. Telif Hakkı Politikası

 • Web Sitesi'nde sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir. Faydabul.com Web Sitesi içeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, grafik, ses, ikon, tasarım, metin, imge, html kodu, diğer kodlar, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak yasaktır.

 • Bu sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Faydabul.com'a aittir. Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

 • Faydabul.com'a iletilen tüm yorum ve eleştirilerin telif hakları Faydabul.com'a aittir. Faydabul.com kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabınıza bağlı olan bütün bilgiler, yorum ve eleştirileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.


 


 

4.4.4. Web Sitesi Üzerindeki İçeriğe Güvenme

 • Web Sitesi vasıtasıyla yayınlanan, fikir, tavsiye, açıklama, inceleme, teklif veya diğer bilgi ya da içerik, ilgili yazarlara aittir ve bunlara güvenilmesi tavsiye edilmemektedir. Bahsi geçen içerikten tamamen söz konusu yazarlar sorumludurlar. Faydabul.com (i) Web Sitesi üzerindeki herhangi bir bilginin doğruluğu, bütünlüğü veya faydasını garanti etmez veya (ii) Web Sitesi üzerinde gösterilen, herhangi bir şahısça verilmiş fikir, tavsiye veya açıklamanın doğruluğu veya güvenilirliğini kabul, tasdik etmez veya sorumluluk kabul etmez.

 • Web Sitesi Faydabul.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Faydabul.com bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

 • Faydabul.com, Web Sitesi üzerinde yasadışı veya yasak olacak türden içeriği, Web Sitesi'nden kaldırma ve söz konusu ihlalcilerin üyeliğini sonlandırma hakkını saklı tutar. Bu hüküm, sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte aşağıdaki türden içeriği kapsar:

 1. Irkçılık, herhangi bir grup veya kişiye karşı nefret ve fiziksel zararı teşvik eden içerik gibi, diğer Kullanıcıya açıkça saldırıcı nitelikte olan;

 2. Diğer Kullanıcıyı taciz eden veya tacizi savunan;

 3. "Önemsiz posta", "zincir mektup" veya istenmeyen toplu posta veya "spamming" iletimi içeren;

 4. Yanlış veya yanıltıcı olduğunu bildiğiniz bilgileri teşvik eden;

 5. İllegal faaliyetleri veya kötüleyici, tehdit edici, müstehcen, lekeleyici ve iftiracı nitelikte davranışları teşvik eden;

 6. Korsan bilgisayar programları veya linklerin verilmesi, üretim esnasında konulmuş kopya korumalı cihazları atlatmaya yönelik bilgi verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyaları verilmesi veya korsan resim, ses veya video dosyalarına bağlantı verilmesi gibi, başka birinin telifli eserinin yasadışı veya yetkisiz kopyalanmasını teşvik eden;

 7. Yasaklı veya şifre erişimli sayfalar veya saklı sayfa ya da görüntüler içeren (başka bir erişilebilir siteden link olarak verilmeyenler);

 8. 18 yaşın altındaki bireyleri sömüren cinsel veya şiddet içerikli malzemeler sağlayan veya 18 yaş altındaki bir bireyden kişisel bilgiler talep eden;

 9. Yasadışı silahların üretimi veya alımı, başka birinin mahremiyetinin ihlal edilmesi veya bilgisayar virüsleri verilmesi veya oluşturulması gibi yasadışı faaliyetler hakkında öğretici bilgiler sağlayan;

 10. Ticari veya kanun dışı amaçlarla başkalarından şifre veya kişisel tanımlayıcı bilgi talep eden;

 11. Önceden yazılı onayımız olmadan yarışmalar, çekilişler, takas, reklam ve saadet zinciri gibi ticari faaliyet ve/veya satışlar içeren;

 12. Ulusal ve/veya yerel Tüketici koruma kanunlarını ihlal eden.

4.4.5. Web Sitesi'nde Değişiklikler

 • Faydabul.com önceden haber vererek veya vermeden dilediği zaman Web Sitesi'ni (veya bir kısmını) geçici veya kalıcı olarak değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.

4.4.6. İnternet Protokolü Adreslerinin Engellenmesi

 • Web Sitesi'nin bütünlüğünü korumak amacıyla, Faydabul.com dilediği zaman kendi inisiyatifine dayanarak, belirli İnternet Protokolü adreslerindeki Kullanıcıların Web Sitesi'ne erişmelerini engelleyebilir.

4.4.7. İş Ortaklığının Şartları

 • İş ortağı Web Sitesi, twitter, facebook, blogger, youtub gibi sosyal medya üzerinden birçok kullanıcı/takipçisi bulunan 18 yaşından büyük olan kişi veya kurumları kapsamaktadır.

 • İş ortaklığı sözleşmesi taraflarla imza altına alınması halinde iş bu sözleşme hükümleri çerçevesinde, iş ortağı, Faydatabul.com’a kazandıracağı kurumsal üyeler üzerinden elde edileceği gelirin %10’u iş ortağına ödenecektir.

 • Yapılacak ödemeler her ay yapılacak hesaplamalar ve karşılıklı teyitler sonucunda iş ortağının belirteceği hesaba aktarılacaktır.

4.4.8. Açık Artırma

 • faydabul.com'da talepte bulunan bireysel üyeler sınırlı sayıda kurumsal üyenin kendisine geri dönüş yapması hakkına sahiptir. Böyle bir durumda faydabul.com'un kurumsal üyelerine göndereceği bilgi mesajı çerçevesinde, belirli süre içinde bireysel üye ile buluşmak isteyen kurumsal üyeler arasında açık arttırma yapılacak ve en yüksek kredi teklifini veren kurumsal üyeler bireysel üyeye yönlendirilecektir.

4.4.9. Arz

 • Sisteme kayıtlı her üye kiralamak veya satmak istediği menkul/gayrimenkul malını (sistemde bulunan kategoriler arasında bulunması koşulu ile ) ücretsiz olarak Faydata.com’a kayıtlı kurumsal üyelere gönderilmesini talep edebilir.

 • Bireysel üye kiralamak veya satmak isteği ürünün en fazla 8 adet fotoğrafını talebine ekleyebilir. Eklenen ilk fotoğraf ücretsiz olup daha sonraki her fotoğraf için bireysel üyeden 1,00.TL ücret talep edilir. İş bu ücret bireysel üyenin kredi kartından anında tahsil edilir.

MADDE 5 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 • Taraflar, işbu Sözleşme'nin tatbik ve tefsirinden doğacak her türlü uyuşmazlıkları önce kendi aralarında sulhen halletmeye gayret ederler. Sulhen halledilemeyen uyuşmazlıkların çözümü için Trabzon Merkez Mahkeme ve İcra Müdürlükleri'nin münhasıran yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

 • Taraflar bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda Faydabul.com ticari defter ve kayıtlarının tek başına (münhasıran) esas alınacağını, her türlü uyuşmazlıkta kesin delil olarak kabul edileceğini beyan, kabul ve taahhüt ederler.


 

MADDE 6 - GİZLİLİK POLİTİKASI

 • Faydabul.com, Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üye’leri ile yaptığı Sözleşme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

 • Taraflar, gerek Sözleşme süresince ve gerekse Sözleşme'nin sona ermesi veya feshi halinde, birlikte çalıştıkları süre içerisinde diğer taraf hakkında edindikleri her türlü ticari sırrı ve/veya özel nitelikteki bilgileri ve/veya ticari sonuçları ve/veya müşteri ve/ veya satış bilgilerini ve/veya uzmanlık bilgilerini ve/veya ortakları, yöneticileri ve dâhil olduğu grup hakkında öğreneceği bilgileri ve/veya aralarındaki sözleşmeleri ve her türlü yazılı ve sözlü bilgi akışını dolaylı veya dolaysız kullanmayacaklarını, her ne surette olursa olsun üçüncü şahıslara açıklamayacaklarını beyan, kabul ve taahhüt ederler.

 • Yukarıda belirlenen yükümlülüklerin ihlali halinde, ihlal eden taraf diğer tarafın bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Diğer tarafın Sözleşme'yi fesih hakkı ve fesih nedeniyle uğradığı sair zararların tazminini talep hakkı saklıdır.

 • Bu maddeden doğan yükümlülükler, işbu Sözleşme'nin, her ne suretle olursa olsun, sona ermesinden sonra da yürürlükte kalacaktır.


 

MADDE 7 - SÖZLEŞMENİN FESHİ

 • Bu Sözleşme, Faydabul.com tarafından uygun görüldüğü zamanda yenilenebilir ve kullanıcılardan tekrar onay istenebilir. Hesabı iptal etmek için Üye tarafından Faydabul.com’a bir fesih bildirimi mesajı gönderilmesi gerekmektedir. Bu durumda kabul edilmiş teklifler için fesih geçerli olmamak üzere Kurumsal Üye'nin hesabı 14 gün içinde kapatılacaktır.

 • Faydabul.com hesap kaydında belirtilen elektronik posta adresine bildirimde bulunarak, hesabı ve/veya bu Sözleşme'yi dilediği zaman sebepli veya sebepsiz derhal tazminat sorumluluğu olmaksızın feshedebilir.

 • Bu halde Üye her hangi bir hak iddiasında bulunamayacağı gibi hiç bir nam ve ad altında tazminat talep edemez.

MADDE 8 - TEBLİGAT ADRESİ

 • Taraflar, Web Sitesi sistemindeki elektronik posta adreslerinin tebligat adresleri olduğunu kabul ederler. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Yine Web Sitesi kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın Faydabul.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.


 

MADDE 9 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

 • Bu Sözleşme Web Sitesi kullanıldığı ve Faydabul.com tarafından yeni bir sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.


 

MADDE 10 - SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

 • Taraflardan her biri, toplam 10 (on) maddeden ibaret olan bu Sözleşme'nin hükümlerinden herhangi birinin geçersiz olması ya da geçerliliğinin herhangi bir sebeple ortadan kalkması halinde Sözleşme'nin, diğer hükümleri ile geçerliliğini korumaya devam edeceğini kabul ve beyan ederler.